ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– PurePhoto –

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) c. dokumentum az Ön és a PurePhoto –között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi (a PurePhoto alatt értve bármely, a Szerződés megkötésére jogosult képviselőt, elsősorban Győrfi-Bátori Péter egyéni vállalkozót). A Szerződés aláírásával Ön kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes tartalmát, amely a Szerződés – vagy annak bármely melléklete – módosítása esetén is hatályos és irányadó. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően Ön hozzájárult. A jelen ÁSZF tartalmában Ön a továbbiakban „Megrendelő”, a PurePhoto a továbbiakban „PurePhoto” vagy „Szolgáltató”, együttes említés esetén pedig „Felek” (egyes szám alkalmazása esetén „Fél”).

 1. Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amely a PurePhoto hivatalos weboldalán, valamint a kapcsolódó, a PurePhoto illetve annak képviselői által a Szolgáltatások bármely céljából kezelt felületen (pl. Facebook oldal, Instagram profil, e-mail cím stb.) (a továbbiakban együttesen: Online Felület) keresztül, elektronikus úton történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed továbbá bármely nyomtatott, papír alapú, vagy adathordozón rögzített megrendelésre is, amelyet Ön a PurePhoto által kínált Szolgáltatások igénybevétele céljából juttat el a PurePhoto részére. A Szoltáltatások megrendelésére és a vonatkozó megállapodás létrejöttére a hatályos magyar jogszabályok, főként a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben foglaltak irányadók. A megrendelés menetét a jelen ÁSZF 8. pontja szabályozza.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás és a Szolgáltatással létrehozott eredmény (fénykép) megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, arra – elsősorban – a Ptk. Szabályai irányadók, amelyet a PurePhoto annak létrejöttét követő 5 (öt) évig megőriz. A Felek közötti szerződéskötés úgy is érvényes, ha – távolság vagy akadályoztatás esetén – azt egymás részére aláírásukkal ellátva elektronikus úton, scannelt másolatban megküldik, amely esetben a Szerződés létrejöttének időpontja a másik Fél e-mail címére későbbi időpontban megérkezett Szerződés beérkezésének időpontja.

1.3 Megrendelő, a megrendelés során önként megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, a Szerződésben foglaltak szerint, amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

1.4 A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.5. A jelen ÁSZF-re – és a Szerződésre – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok kizárólagosan irányadók (függetlenül pl. a Szolgáltatás teljesítésének helyétől, vagy a Megrendelő állampolgárságától).

 1. Az ÁSZF nyelve

2.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 1. A Szolgáltatás (Fotózás) szolgáltatója

3.1. A PurePhoto márkanevet kizárólagosan tulajdonló és birtokló Győrfi-Bátori Péter egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató)).

 1. A Szolgáltatás igénybevevői

4.1. A szolgáltatást jogosult igénybe venni és a szolgáltatás során készült fényképeket átvenni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy, továbbá minden olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú személy, aki rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó és ahhoz szükséges, jogszerűen megtett, törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulásával, vagy akinek nagykorosítása a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint megtörtént (a továbbiakban: Megrendelő).

4.2 Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére és a Szolgáltatás során készült – a Megrendelő által szabályszerűen leadott megrendelés alapján, a Szerződésben rögzítettek szerinti – fényképek átvételére akkor jogosult, ha a megrendelését a jelen ÁSZF 8. pontjában foglaltaknak megfelelően szabályszerűen leadja, amellyel kifejezetten elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket, megköti a vonatkozó Szerződést, és maradéktalanul teljesíti az abban foglalt, rá vonatkozó valamennyi feltételt. A Szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges.

 1. A Szolgáltatás tárgya

5.1. A Szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott – az ajánlatban feltüntetett fotózási csomagok szerinti – fényképészeti szolgáltatás, a kapcsolódó utómunkák elvégzésével együtt, Szolgáltatások összessége és – a Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási csomagok szerinti képi felvételek készítése, azaz a fényképek megvalósítása, szolgáltatása (a továbbiakban együtt: Fényképezés).

5.2 Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – az ajánlatban feltüntetett fotózási csomagok szerinti – példányszámban jogosult és köteles a Fényképezést, mint szolgáltatást nyújtani. Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy a megrendelést megelőzően körültekintően és alaposan megismerte a Szolgáltató munkásságát, stílusát, munkájának színvonalát, meggyőződött a Szolgáltató hozzáállásáról, szakmai kompetenciájáról, felkészültségéről – ideértve a Szolgáltató eszközeit, munkamorálját, munkastílusát, és a produktum jellemzőit. Szolgáltató köteles a Megrendelő minden, a Szolgáltató munkájával kapcsolatos kérdésére megfelelő tájékoztatást adni, azonban Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a know-how körébe tartozó információkról Szolgáltató kizárólag saját belátása szerinti körben ad tájékoztatást. Megrendelő a megrendelés leadásával – jelen ÁSZF elfogadásával – kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Szolgáltató munkáját megismerte, és ezen ismeretei alapján veszi igénybe a Szolgáltató Szolgáltatását.

5.3 Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés kezdési időpontjának és a helyszínének a megváltoztatására.

5.4 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntése alapján a Fényképezés, mint szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképekből történő azon fényképek kiválasztása, amelyek a Szolgáltató által képviselt és egyoldalúan meghatározott minőségi szintet eléri és amelyeken Szolgáltató fotográfusi utómunkát végez, továbbá amelyeket – a megrendelt fotózási csomagban meghatározott keretben – a Megrendelő által elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz. Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerint és az általa képviselt minőségi szintnek megfelelően a Fényképezést követően a Fényképezés, mint Szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképekből egyoldalú, diszkrecionális jogkörében kiválasztja a megfelelő minőségű fényképeket, amelyeken elvégzi a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott, szükséges fotográfusi utómunkákat. Megrendelő az elkészült Fényképekről elektronikus értesítést követően jogosult és képes a Szolgáltató által megadott URL címről a fényképeket letölteni.

 1. A Fényképezés időpontja, teljesítési határidő

6.1.    A Fényképezés időpontja a Felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott naptári napon/napokon, azonban – a Szolgáltató saját alkotói szabadságán belül – a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott kezdési időponttól a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott befejezési időpontig tartó időintervallum.

6.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a Fényképezés megtartását nem teszik lehetővé. Az erről való döntés Szolgáltató diszkrecionális joga, amelyet Szolgáltató a Fényképezés időpontja előtt legkésőbb 4 (négy) órával köteles közölni Megrendelővel. Amennyiben Megrendelő mégis ragaszkodik a Szolgáltatás adott időpontban történő nyújtásához, úgy kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős az elkészült Fényképek minőségéért azzal, hogy Szolgáltató ez esetben is köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az általa képviselt szolgáltatási színvonalhoz minél inkább közelítő színvonalú Szolgáltatást nyújtson.

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért, illetve a Szolgáltatás színvonaláért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a Fényképezés megtartását az eredeti időpontban, úgy a Fényképezés megtartására a Felek kötelesek egymással a jóhiszeműség és tisztesség jegyében kölcsönösen egy másik időpontot meghatározni.

6.3.    A szolgáltatás (Fényképezés) helyszíne a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott helyszín.

6.4. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által meghatározott időintervallum – a Szolgáltatás minőségére tekintettel – szakmai szempontokon alapul, amelyet adott esetben, illetve adott körülmények között meghosszabbítani nem lehet. Amennyiben ez az időintervallum a Megrendelő hibájából lerövidül, úgy a Megrendelő viseli annak következményeit, Szolgáltató az ilyen esetben nem felelős, és a Megrendelő nem megfelelő együttműködéséből fakadó, a Szolgáltatás nyújtásának időtartamára és/vagy színvonalára is kiható következményekért a Megrendelő teljes felelősséget vállal.

 1. A Szolgáltatás ára (díj)

7.1. Megrendelő köteles a Szerződés vonatkozó mellékletében foglalt szolgáltatási díjat a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a megadott határidőben a Szolgáltató részére megfizetni.

7.2. Amennyiben Megrendelő legkésőbb a Fényképezés kezdő időpontjáig a Díjat kétséget kizáróan igazolt módon nem fizeti meg vagy nem teljes egészében fizeti meg a Szolgáltatónak, úgy Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és kártérítést követelni, a Szerződésben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt jogi lépéseket megtenni, jogorvoslatokat igénybe venni, valamint jogkövetkezményekkel élni.

7.3. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés a Felek által vállalt kötelezettségek teljesítéséig, a Szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

7.4.    Megrendelőnek jogában áll az áltata megrendelt fotózási csomagban meghatározott kereten felül, a Fényképezés során készült és a Szolgáltató által – jelen ÁSZF 5.4. pontjában meghatározottak alapján, a Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntésével elérhetővé és kiválaszthatóvá tett – fényképek közül további fénykép(ek) megrendelésére és a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került áron történő megvásárlására az ÁSZF jelen pontjában meghatározottak szerint.

7.5. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatás megrendelését követően további szolgáltatásokat kíván igénybe venni, a Felek a Szerződés vonatkozó, az árazást tartalmazó mellékletét hatályon kívül helyezik, és megfelelő mellékletet léptetnek hatályba. A Szolgáltatás körének bővítése a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket nem érinti, az nem jelenti új Szerződés létrejöttét, még akkor sem, ha az a Szerződés lényeges elemének – azaz a Szolgáltatás díjának és tárgyának – módosítását eredményezi. A közös akarattal létrejött szerződésmódosítást a Felek megfelelően dokumentálják, azaz az új ajánlat elfogadását a Felek a vonatkozó új melléklet aláírásával, az aláírás dátumának és helyének (keltezés) feltüntetésével véglegesítik, amely a később aláíró Fél általi aláírás – elektronikus úton történő módosítás esetén a későbbi megküldés elektronikus úton történő kézbesítése – időpontjában válik hatályossá.

 1. A Szolgáltatás (fényképezés) megrendelése

8.1. A megrendelés elküldése: Megrendelő felveszi a kapcsolatot a PurePhoto-val a PurePhoto hivatalos online felületeinek egyikén, vagy a képviselőkkel telefonon egyeztet. A PurePhoto megküldi az egyeztetés alapján a Megrendelőnek leginkább testhezálló árajánlatot és kiajánlót, amely Megrendelő általi kézhezvétele még semmilyen kötelezettséget nem von maga után. Amennyiben a Megrendelő írásban vagy akár szóban visszajelez arra vonatkozóan, hogy a megküldött árajánlatot elfogadja, a megrendelés a Megrendelő által leadottnak minősül.

8.2. Visszaigazolás: A Szolgáltató minden megrendelésről (szerződéskötésről) e-mailes visszajelzést küld a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten elismeri és nyugtázza, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által a megrendelés során szolgáltatott adatok helyességéért, így a Megrendelő által megadott e-mail cím helyességéért sem. A visszaigazolással a megállapodás mindkét fél által elfogadottnak tekinthető, amelyet minden esetben papír alapon történő szerződéskötés erősít meg, a Szerződésben foglaltak szerint.

 1. Jognyilatkozatok

9.1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott Szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. A Szolgáltató által közvetlenül nyújtott Szolgáltatásnak minősül minden, a PurePhoto csapatában dolgozó munkatárs által nyújtott Szolgáltatás. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

9.2. Megrendelő minden, az általa, illetve a neki köszönhetően jelen lévők által (ideértve különösen, de nem kizárólag a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló más szolgáltató(k) alkalmazottait, munkatársait, képviselőit, meghatalmazottait, megbízottait stb., a Megrendelő által meghívott vendégeket és azok kísérőit illetve hozzátartozóit, a Megrendelő engedélyével, hozzájárulásával, egyetértésével, vagy ráutaló magatartásával megtűrt, a helyszínen tartózkodó személyeket és élőlényeket) a Fényképezés helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős.

9.3. Megrendelő a Fényképezésen saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a Fényképezésen bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.

9.4. Megrendelő által a Fényképezésen saját eszközei, felszerelése, ruházata, kiegészítői, kellékei (ideértve a Megrendelő felügyeletében álló élőlényeket is) használatából eredő hiányosságokért és hibákért, illetve az azokban a Fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal.

9.5. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Fényképezés teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Megrendelő köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Fényképezés ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.

9.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezést a Szolgáltató helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag nem tudja a Fényképezést megtartani és arra más szolgáltatót sem tud megbízni, úgy Szolgáltató köteles a Megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjat a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Megrendelő által már megfizetett szolgáltatási díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Megrendelőnek megfizetni.

9.7. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint saját és a Fényképezésen modellként részt vevő bármely személy egészségi és fizikai állapota alapján a Fényképezésen való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Fényképezésen önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Fényképezésen modellként való részvételének törvényes akadálya nincs.

9.8. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Fényképezés során a modell(ek) munkája, illetve munkaminősége vonatkozásában. Szolgáltató a modell(ek) a Fényképezés során okozott – Szolgáltatónak fel nem róható – károkért felelősséget nem vállal.

 1. Szerzői jog

10.1. A Fényképezés során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, azokat a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.). Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezésen készült felvételek (fényképek) felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek megjelölését a készült fényképek felhasználásakor. Megrendelő köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a közzététel során. A Fényképezés során készült fényképek közösségi médiában történő felhasználása esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni a @purephoto, a #purephoto feliratot, valamint a PurePhoto márkanevet – a felhasználás platformjának függvényében. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten és visszavonhatatlanul elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

 1. Panaszkezelés

11.1. Megrendelőnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Megrendelő esetleges panaszát e-mailban vagy postai úton ajánlott, tértivevényes levélben juttathatja el Szolgáltatónak. Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszokat 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Megrendelőt 8 napon belül értesíti. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítja (ideértve az azzal szembeni, szóban és/vagy írásban közölt részleges vagy teljes egyet-nem-értést), úgy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testületek elérhetőségét, valamint a békéltető eljárással kapcsolatos tudnivalókat a https://bekeltetes.hu/ weboldalon éri el a Megrendelő (a weboldal átmeneti elérhetetlenségéért, törléséért, elköltözéséért, módosításáért, a link működésképtelenségéért, vagy bármely egyéb technikai akadályért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli).

11.2. Amennyiben a Felek vitás kérdéseiket békés úton rendezni nem tudják, bármely Fél jogosult bírósághoz fordulni. A Felek kikötik a BKKB, törvényszéki ügyekben pedig a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét – amely törvényszéki illetékességi kikötés csak abban az esetben lép érvénybe, ha az ügyben jogszabály alapján illetékes bíróság nem a Fővárosi vagy a Budapest Környéki Törvényszék lenne.

 1. Részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége a Szerződés és az ÁSZF többi pontjának érvénytelenségét nem érinti, így amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen úgy a Szerződés további pontjai érvényben és hatályban maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép.

 1. Egyéb kikötések

13.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult egyoldalúan megváltoztatni, amelyet Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Az ÁSZF esetleges módosítása a közzétételétől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

13.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

13.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

13.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Szerződés, másodsorban a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok irányadók.

13.5. A jelen ÁSZF és a Szerződés közötti bármely ellentmondás esetén a Szerződésben foglaltak irányadók.

Budapest, 2021. … (a feltöltés napja)